fbpx

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art.  13  ust 1 i 2  niniejszym informujemy Państwa, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma GOOD LOOK Project z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 90 lok. 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi może Pani/Pan skontaktować się z  Administratorem za  pomocą adresu e-mail:  biuro@akademiagoodlook.pl lub pisząc na adres siedziby.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zawartych umów, przyjmowaniu i realizacji zamówień i zleceń, świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania faktur na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość ich wykonania;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, adres, nazwa firmy. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu  wobec ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora ( biuro@akademiagoodlook.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: GOOD LOOK ul. Puławska 90 lok. 4 02-620 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym firmom tylko w celu realizacji zawartych umów i zleceń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy powiązane z administratorem danych i przetwarzające dane w naszym imieniu, w tym firmy kurierskie i hostingowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umów.

Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  w formie profilowania.